Dit is een privacyverklaring van Squashvereniging Victoria, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24352896 (hierna: Victoria Squash Rotterdam). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Victoria Squash Rotterdam verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1.1  Victoria Squash Rotterdam verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u lid bent:

 1. Voor registratie lidmaatschap de relevante contactgegevens:
  Naam/ adres/ postcode/ woonplaats/ e-mailadres/ telefoonnummer
 2. Voor inning contributie:
  Bankgegevens/ Betaalmethode/ betaalgeschiedenis
 3. Voor registratie lidmaatschap en analyse ledenbestand:
  Geboortedatum
 4. Voor verzoeken vrijwilligerstaken:
  Beroep/studie
 5. Voor contributieheffing en analyse ledenbestand:
  Type lidmaatschap/ datum aanvang lidmaatschap/ datum beëindiging lidmaatschap
 6. Voor competitie en wedstrijdzaken waar relevant:
  Registratienummer Squash Bond Nederland
 7. Voor ledenpas:
  naam/foto
 8. Voor controle studentenlidmaatschap waar relevant:
  Kopie bewijs van inschrijving studie
 9. Voor publicatie op website, nieuwsbrief en social media
  Foto’s genomen op de club

1.1.2  Victoria Squash Rotterdam verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u baanhuurder bent:

 1. Voor reservering huurbaan de relevante contactgegevens:
  Naam / aantal personen/ aantal personen/ datum boeking
 2. Voor registratie betaling huurbaan:
  Kosten/ betaald
 3. Voor reservering huurbaan en gebruikersanalyse:
  Datum en tijd huurbaan/ Reserveringstype/ Baan nummer/ Duur reservering
 4. Voor registratie en analyse:
  Gehuurde genoteerd door…

1.1.3  Victoria Squash Rotterdam verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u de nieuwsbrief ontvangt:

 1. Voor nieuwsbriefregistratie:
  e-mailadres
 2. Voor analyse op totalen:
  Openen van nieuwsbrief/ lezen van nieuwsbrief/ verwijzingen uit nieuwsbrief (geklikt op links)

1.2 Victoria Squash Rotterdam verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 1. Naam/ adres/ postcode/ woonplaats/ e-mailadres/ telefoonnummer
 2. Bankgegevens/ Betaalmethode/ betaalgeschiedenis
 3. Geboortedatum
 4. Beroep/studie
 5. Type lidmaatschap/ datum aanvang lidmaatschap/ datum beëindiging lidmaatschap
 6. Registratienummer Squash Bond Nederland
 7. Foto’s
 8. Kopie bewijs van inschrijving studie

1.3  Victoria Squash Rotterdam kan deze gegevens gebruiken om:

 1. Lidmaatschapsregistraties te verwerken
 2. Contributies te innen
 3. Informatie te versturen aan leden (zoals ALV-uitnodigingen en wijzigingen in openingstijden)
 4. Vrijwilligers te werven
 5. Analyses op het ledenbestand ten behoeve van de sportvereniging uit te voeren
 6. Berichten op de website of social media te plaatsen (foto’s genomen op de club)

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met het secretariaat via info@victoriasquash.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop Victoria Squash Rotterdam persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die Victoria Squash Rotterdam met betrekking tot u verwerkt;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Victoria Squash Rotterdam.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Victoria Squash Rotterdam zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2  Victoria Squash Rotterdam zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

DERDEN

4.1  Victoria Squash Rotterdam verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

 1. Squash Bond Nederland

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen

Wat mogen wij doen met uw persoonsgegevens? – FAQ

 1. Mag Victoria squash persoonsgegevens aan andere leden doorgeven?

 Ja, wij mogen uw gegevens (zoals uw naam, adres en woonplaats) doorgeven aan bepaalde mensen binnen de vereniging. Dit is nodig om de vereniging draaiende te houden. De penningmeester bijvoorbeeld heeft uw gegevens nodig om de contributie te innen.

Wij mogen de ledenlijst niet zomaar verstrekken aan alle leden. Dit mag alleen als er een zogeheten gerechtvaardigd belang voor is. Bijvoorbeeld als het noodzakelijk is dat teamleden met elkaar kunnen afspreken om te gaan sporten.

Verstrekken wij gegevens aan andere leden? Dan zullen we u daarover informeren.

 1. Mag Victoria Squash persoonsgegevens aan bedrijven doorgeven voor reclame of sponsoring?

 Ja, dat mag. Maar wij zijn verplicht u daarover te informeren. Bijvoorbeeld via de website of de nieuwsbrief. Ook moeten wij u een redelijke tijd de kans geven om verzet aan te tekenen.
Vooral voor ons als vereniging zijn sponsoropbrengsten een belangrijke inkomstenbron. Het kan in het voordeel van de club zijn wanneer een sponsor onze leden mag benaderen en hiervoor de gegevens nodig heeft.

Zodra u verzet aantekent,  zullen wij direct stoppen met het doorgeven van uw gegevens. U hoeft niet te zeggen waarom u verzet aantekent.

 1. Mag Victoria Squash persoonsgegevens publiceren op internet

Ja, maar alleen op een afgeschermde internetpagina en als het is opgenomen in de doelstellingen van de vereniging. Heeft de ledenvergadering publicatie goedgekeurd? Dan hoeft de vereniging hiervoor geen expliciete toestemming aan de leden te vragen.

Dat is op dit moment niet het geval en dus zullen wij geen persoonsgegevens publiceren zonder hiervoor toestemming te vragen.

 1. Mag Victoria Squash mijn foto gebruiken?

Ja, foto’s die op de club zijn genomen mogen worden gebruikt als dit het clubbelang dient. Denk hierbij aan gebruik in onze nieuwsbrief of website. Het is niet onze bedoeling om foto’s te publiceren van leden die hebben aangegeven dit echt niet te willen.

 1. Kan ik mijn persoonsgegevens inzien of laten verwijderen?

Ja, dat kan. U heeft het recht om uw gegevens bij uw vereniging in te zien. Ook kunt u vragen uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen.