Onderstaand een samenvatting van het reglement.

Hierbij de link naar de statuten  d.d. april 2023 en de link naar het reglement d.d. april 2023

1. Algemeen

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Het contributiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het daarop volgende jaar. Opzeggingen dienen vóór 1 juli schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie van de Victoria Squash Rotterdam. Uitsluitend als aan deze voorwaarde is voldaan, zal de opzegging in behandeling worden genomen. Blessures, (langdurige)ziekte, verhuizingen of andere redenen zullen nimmer een reden zijn voor restitutie van de contributie. Naam-, adres- en/of telefoonnummerwijzigingen dienen te worden doorgegeven aan de ledenadministratie van Victoria Squash Rotterdam via ledenadministratie@victoriasquash.nl

2. Speelrecht

Alleen het bezit van een geldige inlogcode op het reserveersysteem geeft een speler het recht een baan te bespelen volgens onderstaande regels (na reservering via het reserveersysteem). Wij onderscheiden de volgende categorieën spelers:

Senior-leden:zij hebben het recht om gedurende de openingstijden van het clubhuis te spelen.

Senior-flex-leden: zij hebben dezelfde rechten als reguliere senior leden en kunnen hun abonnement maandelijks (voor de 20e) van de maand opzeggen

Junior-leden: dit zijn leden in de leeftijdsgroep tot 18 jaar die in het contributiejaar de leeftijd van 18 jaar niet bereiken. Zij hebben het recht om gedurende de openingstijden van het clubhuis te spelen.

Mini-leden: dit zijn leden in de leeftijdsgroep tot/met 12 jaar die in het contributiejaar de leeftijd van 13 jaar niet bereiken.

Student-leden: dit zijn leden die in het contributiejaar aan kunnen tonen ingeschreven te staan als dagstudent bij een HBO of universitaire instelling. Zij hebben het recht om gedurende de openingstijden van het clubhuis te spelen.

Dag-leden: Deze leden hebben het recht te spelen van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

Introducees: Dit zijn spelers, die door Victoria squashleden worden uitgenodigd om kennis te maken met Victoria en squash. Een lid mag per seizoen maximaal drie keer een introducé uitnodigen.

Gastspeler: het bestuur kan leden toestaan op bepaalde uren met een niet-betalende gastspeler te squashen.

Huurder: Een huurder reserveert een baan in eenheden van een half uur en betaalt het hiervoor verschuldigde bedrag vooruit via het reserveersysteem.

3. Uitrusting

Het is verboden om de squashbanen te betreden met vuile schoenen (modder, gravel, zand etc.) of schoenen met (zwart) afgevende zolen. Bij overtreding zullen de schoonmaakkosten ad kostprijs, (minimaal € 50,-) in rekening worden gebracht. De kleding dient volgens de regels van de Squashbond Nederland te zijn.

4. Speeltijd en reserveren

Bepalend voor de speeltijd is de tijd op de klok bij het afhangbord.

De speeltijd wordt gekozen door te reserveren in het reserveer-systeem. De tweede naam moet worden ingevuld. Speelt het lid alleen dan wordt als tweede naam “solo” ingevuld. Speelt het lid met een introducee dan wordt de naam van deze introducee als tweede naam ingevuld aangevuld met de aanvulling “intro”.

Spelers die niet binnen 15 minuten na aanvang van de door hun gekozen speeltijd van die baan gebruik maken, verliezen hun recht aan de volgende speelgerechtigden voor die baan.

Wanneer de vijf voor verhuur beschikbare banen niet geboekt blijken, kan ook op die banen worden gespeeld volgens bovenstaande regels. Het speelrecht op een verhuurbaan blijft echter aan een eventueel (te) laat opdagende huurder.
Het is niet toegestaan een baan te reserveren en anderen van die reservering gebruik te laten maken. Boekingen zijn persoonlijk.

5. Introduceren

Introduceren is iemand met de club en/of het spel te laten kennismaken. Men kan maximaal 3x introduceren.

Een lid dient de naam van deze introducee als tweede naam in te vullen aangevuld met “intro” in het reserveersysteem.  Introduceren op werkdagen is niet toegestaan tussen 17.00 en 20.00 uur en tijdens de competitie-avonden tussen 17.00 en 23.00 uur.

6. Trainingen

Trainingen gelden als speeltijd, met andere woorden men dient te reserveren in het reserveersysteem. Het aantal banen voor training is ter beoordeling van het bestuur. ´s Avonds (vanaf 18.00 uur) mag er slechts op één baan individuele training c.q. les worden gegeven.

7. Competitie

Leden kunnen gratis meespelen met de competitie. Voor meer informatie kunt u terecht bij de wedstrijdleider van Victoria Squash, wedstrijdzaken@victoriasquash.nl.

8. Voorwaarden TOPlidmaatschap

Het TOPlidmaatschap is een uitbreiding van jouw bestaande Victoria squashlidmaatschap. Je sponsort hiermee onze eredivisie en het biedt de volgende voordelen:

    • Gratis deelname aan alle Victoria clubtoernooien
    • Clinic van een TOPsquasher
    • Een gereserveerde plek op de tribune bij eredivisiewedstrijden

Hieronder tref je de volledige voorwaarden van dit lidmaatschap en hoe je overal optimaal gebruik van maakt.

Je kunt je op elk moment gedurende het jaar aanmelden voor een TOPlidmaatschap.  Het is een addendum bij jouw huidige lidmaatschap en is onder dezelfde voorwaarden opzegbaar. Met de contributie voor het TOPlidmaatschap draag je bij aan de eredivisie van Victoria. Mocht het in een bepaald jaar niet mogelijk zijn om eredivisie te spelen, dan zal aan TOPlidmaatschaphouders een alternatieve besteding van de contributies worden gepresenteerd en hebben zij de mogelijkheid om per direct op te zeggen.

De contributie bedraagt EUR 8,50 per maand voor leden die maandelijks contributie betalen of EUR 100,00 per jaar voor de overige leden.

Gratis deelname aan Victoria Clubtoernooien– Victoria clubtoernooien zijn toernooien die door Victoria worden georganiseerd en doorgaans alleen toegankelijk zijn voor Victoria leden. Voorbeelden hiervan zijn de Clubkampioenschappen en het toernooi voor afsluiting van het competitieseizoen. Maaltijden zijn niet inbegrepen in het TOPabonnement. Bij inschrijving voor een toernooi dien je aan te geven dat je in het bezit bent van het TOPabonnement.

Clinic van TOPspeler: – exclusief voor het TOPlidmaatschap zal een TOPsquasher jaarlijks een clinic organiseren. Communicatie hierover wordt via e-mail verstuurd aan de TOPlidmaatschaphouders met de mogelijkheid tot inschrijving.

Gereserveerde plaats bij eredivisie-thuiswedstrijden – elke wedstrijd worden enkele plaatsen gereserveerd voor sponsors en TOPlidmaatschaphouders. Deze zijn te herkennen aan een reserveringsmarkering op de tribune. TOPlidmaatschaphouders kunnen op deze plaatsen vrij plaatsnemen. Bij aanvang van de eerste wedstrijd zijn deze plaatsen vrij beschikbaar voor de leden, zorg dus als TOPlidmaatschaphouder dat je op tijd jouw plaats claimt.

ADDENDUMS

Alcoholbeleid – januari 2016

ALCOHOL EN JONGEREN ONDER 18 JAAR

Vanaf januari 2014 geldt de wettelijke bepaling dat er geen alcohol mag worden verschaft aan jongeren onder de 18 jaar. Dit om jongeren te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik.

Ook mag er niet worden door geschonken als een volwassene dronken is of wordt.

Risico’s

Om de horecavergunning te behouden en aan de strengere regelgeving te voldoen is gerichte aandacht nodig van ons allen. Bij een geconstateerde overtreding is de eerste boete € 1.300, een tweede boete in hetzelfde jaar is € 600 hoger, daarna kan de vergunning tijdelijk of permanent ingenomen worden. Dit mag niet gaan gebeuren.

Aandachtspunten

Iedereen onder de 25 jaar moet een identiteitsbewijs overleggen als hij of zij alcohol wil bestellen. Doet iemand dat niet, ook niet bij het verzoek daartoe van het barpersoneel, dan wordt geen alcohol geschonken.
Binnen Victoria mag een alcohol van buiten worden meegenomen, eventueel leidend tot inbeslagname van de drank.
Bij dreigende dronkenschap wordt niet langer alcohol verstrekt.
Ouders/aanvoerders/trainers/coaches/teammanagers wordt verzocht aan dit beleid mee te werken en dus niet zelf alcohol te gaan halen om aan jongeren onder de 18 jaar te verstrekken.
“NIX 18” is voor iedereen inmiddels wel een bekende term, echter hoe gaan wij hier binnen de sportvereniging mee om? Wat doet een barmedewerker bijvoorbeeld als een vader voor zijn zoon van 16 een biertje bestelt; mag hij dit meegegeven?