Victoria Squash, geschiedenis in vogelvlucht

Op 23 november 1937 werden er 3 squashbanen bij het Oostelijk Zwembad geopend. Dit in navolging van Utrecht en Amsterdam en spoedig gevolgd door Den Haag. In 1937 werd de N.V. Balspelen opgericht en in hetzelfde jaar werd gestart met de voorbereidingen om tot oprichting van een squashvereniging te komen.

De officiële geboortedatum is 7 november 1941: Vereeniging Squash Rackets Rotterdam (VSRR). In 1941 worden de eerste nationale kampioenschappen georganiseerd. In het oudst bewaard gebleven verslag van de op 9 oktober 1945 te Rotterdam gehouden “algemeene vergadering van leden der vereniging” wordt gesproken over een contributie van 20 gulden, voor echtparen 35 gulden.

De koninklijke goedkeuring van de VSRR werd op 20 maart 1946 verkregen. Statuten werden gepubliceerd in de Staatscourant van 3 juli 1946. In dat jaar waren er 30 leden.

In 1938 vond op initiatief van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam de oprichting van de Nederlandse Squash Rackets Bond plaats. Op 1 november 1938 wordt bij de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging “De Maas” in Rotterdam de oprichtingsvergadering van de Nederlandse Squash Rackets Bond gehouden. Van VSRR was aanwezig Dave (David) Croll.  Op 1 maart 1947 wordt VSRR als lid van de Nederlandse Squash Rackets Bond toegelaten.

In 1947 waren tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) 2 bestuurders en 3 leden aanwezig. Er werd voor het eerst gesproken over het instellen van onderlinge wedstrijden om te komen tot een ladder. Het duurde tot 1951 voordat daar aarzelend mee werd gestart. De animo was gering. In 1955 probeerde men het met poules.

Eveneens in 1947 vermeldt een bericht van het Bureau van de Lichamelijke Opvoeding dat voor het gebruik van de 3 banen bij het Oostelijk Zwembad 750 gulden per jaar moet worden betaald.

In 1948 is er contact met Sportvereniging Victoria voor het werven van squashleden onder hockey- en tennisleden.

In 1949 wordt besloten de officieren van de Koninklijke Marine een speciale, lagere contributie aan te bieden, omdat zij op ongeregelde tijden in Rotterdam zijn.

De ALV van 1950 laat zien dat 8 leden toezeggen les te willen nemen van de eerste “oefenmeester”, de heer Goedraadt. In 1952 wordt de afspraak gemaakt dat aspirantleden voorgedragen moeten worden door 2 leden.

De Dienst Stadsontwikkeling en Wederopbouw geeft aan dat koop van de 3 squashbanen niet tot de mogelijkheden behoort.

In de vijftiger jaren krijgt de sport wat meer aandacht. Zo publiceert Dagblad De Tijd een artikelenreeks over “onbekende” sporten, waaronder squash.

In deze jaren zijn de jaarlijkse “Konijnenwedstrijden” tussen VSRR en HSRC  populair. Steevast omlijst door een aanlokkelijk feestprogramma.

Er zijn heel veel uitwisselingen met buitenlandse, vooral Engelse, squashcentra. De bemanning van Engelse fregatten krijgt de mogelijkheid tot een “honorary membership”. “Honorary membership” gold later, in de 80er en 90er jaren voor de Engelse onderzeeboten die Rotterdam aandeden. De heren kwamen dan eerst bij ons squashen en de dag daarna werden wij op de onderzeeboten ontvangen, maar dan moesten we wel onze dames meenemen (logisch!). Elk jaar wordt een onderling handicap toernooi gehouden.

In 1957 wordt gemeld dat er een volledig theeservies met bijbehoren in het clublokaal aanwezig is (schenking Julie Jamin). Het verzoek is elk gebruikt kopje te turven in een klapper.

Ledenwerving krijgt in 1959 extra aandacht. Er gaat vooral contact worden gezocht met lycea, gymnasia, de sportcommissie van het Rotterdams Studenten Corps en met het Britse consulaat.

In de 60-er jaren schommelt het ledenaantal tussen 100 en 150. Er zijn 2 clubavonden per week, veel uitwisselingen en, helaas, regelmatig accommodatieproblemen. De competitie speelt zich vooral af tussen Utrecht, Den Haag en Rotterdam.

In de ALV van 2 oktober 1969, onder voorzitterschap van George van Oort, wordt naar aanleiding van de accommodatieproblemen en de grote afhankelijkheid van het Oostelijk Zwembad vermeld:

George van Oort

“Maar nu is er sinds kort contact met een niet nader te noemen tennis-hockey- en cricket vereniging waarbij is gebleken dat deze in haar uitbreidingsplan ook enige squashbanen zou willen projecteren waarbij dan onze leden ondergebracht zouden kunnen worden in bovenbedoelde vereniging. Voor ons zou dit grote voordelen betekenen, ter beschikking komen dan goede kleedkamers en douches, ‘n bemand buffet, personeel om een en ander te bewaken en schoon te houden. Maar zegt de voorzitter, de kosten zullen hoog zijn.”

In 1970 werd Huub Cremers opgenomen in het bestuur als baan- en ordecommissaris. In 1973 kende VSRR met 275 leden een ledenstop en voelde daarmee de behoefte de oversteek te maken naar een andere accommodatie. George van Oort deed de suggestie aan de gemeente om nieuwe banen te bouwen bij het complex van Victoria. De wens werd op dat moment niet vervuld. Er kwamen 3 ordecommissarissen bij (Antony Burgmans, Colin Mc Kenzie en Onno Korver) met het speciale doel erop te letten dat alleen leden van de banen gebruik maakten. Zij deden dienst tot de overgang naar de Gerdesiaweg. In 1975 ging de VSRR de overstap maken naar de Gerdesiaweg. In deze sporthal werden 3 van de 6 nieuwe banen gehuurd van de gemeente. De accommodatie werd beheerd door Willem van Kleeff, die vanaf dat jaar niet meer is weg te denken uit de squashwereld. Al in 1976 wordt er onvrede genoteerd over de Gerdesiaweg: er is geen clubleven meer.

Willem van Kleeff

Het jaar daarna start een onderzoekscommissie met de verkenningen van een fusie VSRR en Victoria. Na een akkoord van Victoria in 1977 en een jaar daarna door VSRR komt er een fusieovereenkomst tot stand.

In maart 1979 werd VSRR bestuurlijk onderdeel van SV Victoria en hield de VSRR als naam op te bestaan. Op 29 oktober 1980 werd de eerste paal geslagen voor de bouw van 4 squashbanen op het Victoria-complex. Het clubgebouw werd gedeeld met tennis. Op 16 mei 1981 werden de 4 squashbanen in gebruik genomen. En was de fusie met Victoria een feit.

Het 100 jarig bestaan van Victoria werd in 1981 gevierd. Op de jubileumreceptie kende Hare Majesteit de Koningin de Koninklijke erepenning toe aan Sportvereniging Victoria.

In 1983 werd tussen tennis en squash, die immers het clubgebouw deelden, een Integratie Onderzoek Commissie opgericht. Het doel was te onderzoeken of 1 racketsportvereniging wenselijk was. De commissie beleefde een zachte dood. In hetzelfde jaar wordt bij squash de ledencategorie “huisvrouwen” vervangen door “dagleden”. De 100 gulden entreegeld hoeft niet meer door een nieuw lid te worden voldaan. De ALV van dat jaar duurt tot kwart over 12, Theo Hofmans neemt het stokje over van voorzitter Gottfried Mildenberg.

In 1984 wordt het babylidmaatschap (0-5 jaar) ingevoerd voor 25 gulden. De bar gaat van pacht naar eigen beheer en wordt gerund door squash. Enkele jaren daarna wordt de beweging andersom gemaakt: van eigen beheer naar pacht.

In 1986 startte het nadenken over Victoria 2000, vooral ingegeven door de komende onteigening van het squash/tennis clubgebouw i.v.m. de verbreding van de Van Brienenoordbrug. De nieuwbouwplannen leidden op 8 juli 1989 tot het slaan van de eerste paal, resulterend in een complex (met hockey, cricket en tennis) met 7 squashbanen.  

Van december 1989 tot maart 1990 stonden de 4 squashbanen er nog wel, maar was het clubgebouw (incl. kleedruimte, douches en toiletten) al verdwenen. Er werd gebivakkeerd in portakabins. Het nieuwe complex met het grote, statige clubhuis werd op 1 september 1990 geopend door de in Rotterdam-Kralingen woonachtige minister-president Ruud Lubbers.

In 1991 bestond Squash 50 jaar. De toenmalige squashvoorzitter, die voor de totale nieuwbouw zeer veel had betekend, Theo Hofmans, schreef daar toen het volgende over in Victoria Nieuws, nummer 18.

Het jaar 1994 laat een flink aantal bijzonderheden zien. Meindert Visser stopte na 12,5 jaar als penningmeester squash. De bekende Rotterdamse schilder Leo de Jong werd  lid en voldeed de contributie door schenking van een schilderij.

De mondiale squash grootheid Jonah Barrington organiseerde een drukbezochte clinic. Een “ouwe hap” bijeenkomst trok meer dan 120 (ex) leden en kreeg daarmee een sterk reüniekarakter. En er was de saunacommissie (Henk den Haring, Erwin Geensen, John van der Werff). Hoewel de commissie positief adviseerde, het squashbestuur en het SV bestuur geclausuleerd “ja” hadden gezegd, kwam de sauna er niet. In het verslag van een tumultueuze  ALV is te lezen  “Voordat tot stemming van het saunavoorstel wordt overgegaan, wordt gestemd over het ordevoorstel om nu niet te stemmen. Het ordevoorstel wordt niet aangenomen”. De saunastemming levert op: 6 voor, 13 tegen, 3 onthoudingen.

In 1995 kwam er een hechte en nog altijd intensieve samenwerking tot stand met Rotterdam Topsport. In de jaren die volgden dacht Rotterdam Topsport actief mee over ontwikkelingen bij Victoria Squash en werd niet geaarzeld eveneens financieel te ondersteunen. In dit jaar werden heren 1 en dames 1 landskampioen. Stephen Cooke begon als trainer.

Vanaf 1995 werden ook de contouren van een steeds hechtere samenwerking tussen Stichting Jeugdsquash Randstad (SJR) en Victoria duidelijk. In 2001 werden de SJR jeugdspelers lid van Victoria.

In 2001 werd het 60 jarig bestaan gevierd en werden in één klap drie nieuwe ereleden benoemd: Julie Jamin, Trudy Scheffers en Marc Veldkamp. Ter ere van dat jubileum verschijnt het boek “Victoria squash 60 jaar” van Martin Streep en Mei Lai Haighton. Hierna het voorwoord.

Het begin van de 21e eeuw kenmerkte zich in bestuurlijke zin voor Victoria als geheel door SV herstructureringsdiscussies, bouw van een tennishal en uitbreidingsplannen squash.

In 2004 was de opsplitsing van de SV in 3 aparte sportverenigingen met een grote mate van zelfstandigheid een feit. Er werd een facilitair manager in dienst genomen. Enkele grotere sponsors zorgden ervoor dat het eerste herenteam elk jaar om de hoogste plaatsen op eredivisieniveau meedeed.

In 2005 werden de play-offs bij Victoria gespeeld en werd er daarvoor een mobiele glazen baan in de tennishal geplaatst. De eerste ideeën in de vorm van een businessplan fitnessvoorziening zagen in 2007 het licht.

De uitbreiding van de squashbanen van 7 naar 12 vond onder de inspirerende leiding van Loek Bles, de bouwpastor Briël van der Poel en onze architect Thon Steinhorst plaats. De opening was op 8 september 2009.

Het hoogtepunt in de periode 2010-2015 was zonder meer het Wereldkampioenschap Squash voor dames en heren. Tot de kwartfinales vonden de wedstrijden op Victoria plaats. Daarna verplaatste het spektakel zich naar het Luxor Theater, waar op het toneel een glazen baan was opgesteld, met twee grote tv-schermen ernaast.

Het eerste herenteam behield een prominente plaats in de eredivisie en bekroonde dat met enkele kampioenschappen. De dames promoveerden van eerste divisie naar eredivisie om daar direct het kampioenschap te pakken in het seizoen 2015-2016. Enkele jeugdspeelsters braken landelijk en internationaal door.

Begin 2016 werd in de Algemene Leden Vergadering unaniem de eerste vrouwelijke voorzitter, Mei Lai Haighton, gekozen.

De Dutch Junior Open vond, succesvol, bij Victoria (en squashcentrum Ommoord) plaats. Maar liefst 425 jeugdige wereldtoppers deden mee. In deze week vond in Nice de gruwelijke IS aanslag plaats en was er de mislukte coup in Turkije. Onderstaand een deel van de indrukwekkende speech van Tomas de Paauw op de zaterdagavond:

Faciliteren, motiveren, integreren, inspireren. Deze kernwoorden zouden passen in de plannen van politieke partijen en grote bedrijven. De randzaken van het leven worden even opzij gezet voor een game. Geen set die gewonnen hoeft te worden, voordat je het weet is het match. En waar buiten de baan misschien niet gematcht wordt, verandert een paar vierkante meter alles. Status levert geen punt op. Salaris doet er niet toe wanneer je moe wordt. En relaties worden vergeten wanneer je oog in oog staat, met jezelf Ja, er loopt een ‘tegenstander’ kort om je heen. Maar geen rally kan gespeeld worden zonder enige vorm van eigen inbreng. In het spel ‘ jij en ik tegen mezelf ‘ overwint degene die het spelen beter begrijpt. Snap jij niet dat je metgezel een hand en respect verdient, dan ben je zelf een ongelukkig persoon. Kinderen schreeuwen het nog wel eens uit maar ook zij leren van kleins af aan wat scholen niet kunnen bijbrengen. We zijn allemaal gelijk. Voor de wedstrijd, bij 0-0 en na de wedstrijd. Een winnaar bestaat niet zonder de verliezer. Een wedstrijd is er niet zonder scheids. Zonder publiek zegt de geschiedenis niks en zonder onbegrip is er geen kunst.  

In het jubileumjaar werd op onze banen tussen 7 verenigingen gestreden om de titel “Sterkste Squash Club van Nederland”. Victoria behaalde een finaleplaats maar moest in Squash Maastricht zijn meerdere erkennen.

Het 75 jarig bestaan werd door verschillende activiteiten omlijst. Op 5 november 2016 vinden de receptie en het jubileumfeest plaats. We gaan op naar de 100 jaar Squash Victoria!